Projekty zrealizowane przez Semper Sp. z o.o.

ze wparciem Funduszy Europejskich


Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań o właściwościach antybakteryjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość | Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Realizacja projektu: Lipiec 2014 – Kwiecień 2015
Całkowita wartość projektu: 742 184,10 zł
Numer projektu: WND-RPLD.03.03.00-00-012/13


Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Semper Sp. z o.o. poprzez zakup
innowacyjnych środków trwałych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość | Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Realizacja projektu: Wrzesień 2011 – Grudzień 2011
Całkowita wartość projektu: 156 160,00 zł
Numer projektu: WND-RPLD.03.06.00-00-063/10